Mobistos

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
Článek 1 – Platnost
1.1 Všeobecné obchodní podmínky uvedené v sekci (“Všeobecné obchodní podmínky”) jsou platnou součástí všech nabídek a transakcí v rámci (online) nabízených (digitálních) služeb, které nabízí Tazoki prostřednictvím sítě jakéhokoli mobilního operátora (dále jen “Operátor”), u něhož má koncový uživatel předplacené (“Mobilní předplatné”) nebo dohodu o předplatném, bez ohledu na to, zda jsou tyto služby popsány dále v těchto Všeobecných obchodních podmínkách. (Digitální) služby, které (online) nabízí Tazoki, mohou zahrnovat (kromě jiného) také hry, textové zprávy, zvukové a / nebo obrazové soubory a / nebo podobné služby (“Služby Mobistos”), které se poskytují prostřednictvím sítě Operátora pomocí krátkých textových zpráv (dále jen “SMS”), služeb General Packet Radio Services (“GPRS”), služeb Třetí Generace (“3G “), WAP, nebo pomocí jiných prostředků.
1.2 Žádné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek nebudou uplatněny, s výjimkou těch, ke kterým dá Tazoki výslovný písemný souhlas.

Článek 2 – Dodávka služby Mobistos
2.1 Koncový uživatel požaduje službu(y) Mobistos od Tazoki. Tyto budou dodány koncovému uživateli pomocí Tazoki a sítě operátora.

Článek 3 – Troškovi
3.1 Po zaslání klíčového slova na krátký kód …, koncový uživatel obdrží zprávu jako potvrzení úspěšné registrace pro tuto službu, obsahující první hádanku / otázku k vyřešení. Koncový uživatel může správnou odpovědí na hádanku / otázku. získat body skóre. Koncový uživatel, který bude mít na konci propagace nejvyšší skóre, vyhraje cenu. Jestliže na konci propagace má více účastníků stejný počet bodů, dostanou volnou otázku. Koncoví uživatelé, kteří se nejvíce přiblíží ke správné odpovědi, zvítězí.
3.2 Na konci propagace bude seznam vítězů umístěn na této webové stránce. Prosím, zkontrolujte seznam vítězů v sekci “produkty a ceny”. Výsledky jsou konečné a nepodléhají žádné korespondenci. Vítěz bude osobně kontaktován do 5 pracovních dnů po uzavření propagace, prostřednictvím čísla mobilního telefonu použitého k účasti na službě. Vítěz bude kontaktován po dobu 1 týdne, dvakrát denně. V případě nepřijetí hovoru zaniká nárok na získání ceny. V případě, že výherce nebude možno zkontaktovat, bude volán uživatel s druhým nejlepším skóre.
3.3 Koncový uživatel musí být starší 18 let. Pokud nejste osoba odpovědná za placení účtu za mobilní telefon, nebo jste mladší 18 let, prosím, získejte povolení od plátce účtu za mobilní telefon, rodičů, pěstounů nebo zaměstnavatele předtím, než se zúčastníte služby. Při účasti na službě Tazoki předpokládá, že koncový uživatel získal potřebné povolení, souhlas nebo schválení od plátce účtu za mobilní telefon, pěstounů nebo rodičů.
3.4 Náklady za využívání služby Mobistos jsou uvedeny na této webové stránce v sekci ‘F.A.Q’ (Často kladené dotazy) 3.5 Tato služba není předplacená. Pokud nebudete hrát, tak nebudete dostávat žádné zprávy. Pro více informací nahlédněte do F.A.Q. (často kladených otázek) na webu nebo se telefonicky nebo e-mailem obraťte na náš zákaznický servis. Kontaktní informace najdete na webu pod ‘Kontakty’

Článek 4 – Jak hráta
4.1 Chcete-li objednat službu Mobistos, prosím, přihlaste se pomocí SMS. Pokud narazíte na některou z propagací Mobistos, můžete se zúčastnit služby zasláním SMS s určeným klíčovým slovem na krátký kód. (Např. SMS na ).
4.2 Po objednání pomocí SMS obdrží klienti Mobistos zprávu o úspěšné registraci. Tato zpráva obsahuje také první hádanku.
4.3 Koncový uživatel se může rozhodnout odpovědět na hádanku / otázku. Pouze za správné odpovědi sbíráte body. Za nesprávné odpovědi se body nepřipočítávají Po zodpovězení hádanky / otázky bude systém služby průběžně posílat další otázky pokaždé, když odpovíte na předchozí otázky. V případě, že na žádnou otázku neodpovíte, žádné další otázky neobdržíte.
4.4 Můžete hrát tolikrát, kolikrát si budete přát. Pouze správné odpovědi přináší body.

Článek 5 – Ceny
5.1 1Na Mobistos lze vyhrát množství různých cen. Ceny jsou různého druhu, od výrobků až po peněžní výhry. Pokud je v platnosti daň na hazardní hry, Tazoki je povinna odečíst tuto částku od ceny. Kromě toho účastníci mohou být i zahraniční. To znamená, že obyvatelé z různých zemí mohou mít šanci vyhrát stejnou cenu nabízenou v rámci dílčí propagace. Tazoki si vyhrazuje právo nabízet hotovost jako alternativu za kteroukoli cenu, celou nebo její část. Pokud je cena nahrazena hotovostí, pak bude mít stejnou, nebo vyšší hodnotu. Cena musí být přijata tak, jak se nabízí, a je nepřenosná a nedělitelná.
5.2 Pokud se kampaně v době vypršení termínu účastní méně než 50 účastníků, organizátor kampaně Mobistos má právo nahradit propagační cenu jinou cenou minimálně stejné hodnoty. Všechny získané ceny budou dodány na adresy koncových uživatelů do 2 měsíců. Věcná cena bude doručena na platnou adresu koncového uživatele poskytnutou firmě Tazoki, nebo případná peněžní odměna bude převedena na účet vítěze poté, co vítěz poskytne číslo účtu. Veškeré poplatky za poštovné / kurýrní službu nebo bankovní služby uhradí vítěz.
5.3 Pokrytí propagace bude uvedeno pod ‘produkty a ceny’. Tazoki si vyhrazuje právo použít obrázky, fotografie, jména a adresy všech vítězů pro veškeré budoucí propagace, reklamní nebo marketingové účely, bez nutnosti předchozího souhlasu, oznámení, nebo nároku na platbu vítězi (vítězům).

Článek 6 – Poplatky
6.1 Nabídky nebo prohlášení uvedená v reklamách nebo na (“Webu”) www.mobistos.com, jsou nezávazná, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak
6.2 Za každou zprávu, přijatou nebo odeslanou, může vzniknout poplatek v závislosti na typu zprávy a / nebo na způsobu účtování. Na všechny odeslané a přijaté zprávy lze uplatnit standardní sazby stanovené operátorem na odesílání textových zpráv. Sazby a způsoby účtování za využívání služby v určité zemi lze nalézt v sekci F.A.Q. (Často kladené otázky). Koncový uživatel hradí všechny odeslané i přijaté zprávy. Sazby za používání této služby lze nalézt na této webové stránce v sekci ”Způsoby platby.”
6.3 Na těchto stránkách najde koncový uživatel ceny za účast na této službě. V případě pravidelného odběru operátor odečítá poplatky z účtu koncového uživatele, v případě předplaceného odběru se poplatky odečítají od kreditního zůstatku koncového uživatele. Koncový uživatel tímto výslovně uděluje svůj souhlas s poplatky a zavazuje se platit náklady vzniklé účastí na službě Tazoki v plné výši. Po vzájemné dohodě je dále možno sjednat placení poplatků alternativními způsoby (například pomocí kreditní karty).

Článek 7 – Změny cen
7.1 Společnost Tazoki je oprávněna po předchozím oznámení na webových stránkách kdykoli změnit kterékoli a všechny sazby za službu.

Článek 8 – Duševní vlastnictví
8.1. Není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak, všechny patenty, autorská práva, značky, výkresy, vzory a / nebo jiné druhy (duševního) vlastnictví týkající se služeb Mobistos a / nebo webových stránek patří firmě Tazoki, jejich distributorovi, nebo dodavateli
8.2 Tazoki tímto uděluje koncovým uživatelům omezené, nevýhradní, nepřenosné a odvolatelné uživatelské oprávnění na stahování a / nebo prohlížení služby (služeb) Mobistos.
8.3 Pokud Tazoki výslovně neuvádí jinak, koncovému uživateli se výslovně zakazuje reprodukovat, upravovat, zpětně analyzovat, pronajímat, půjčovat, předávat, duplikovat, předvádět, přenášet, distribuovat, prodávat, překupovat, vytvářet odvozené produkty nebo jakýmkoli jiným způsobem používat stažené nebo získané služby Mobistos celé, nebo jejich části jiným způsobem, nebo pro jiné účely, než které firma Tazoki výslovně povoluje.
8.4V případě porušení Smluvních podmínek nebo podmínek hry, které vznikne neoprávněným použitím služeb Mobistos nebo činností na internetových stránkách, koncový uživatel odškodní a zprostí odpovědnosti firmu Tazoki, její úředníky, ředitele, zaměstnance, dodavatele a jakékoli třetí poskytovatele informací a převezme odpovědnost vůči firmě Tazoki jejím úředníkům, ředitelům, zaměstnancům, dodavatelům a jakékoli třetí straně poskytující informace za následky porušení práv na duševní vlastnictví firmy Tazoki nebo třetích stran

Článek 9 – Odpovědnost
9.1 Koncový uživatel využívá služby a webové stránky Mobistos na vlastní nebezpečí. Koncový uživatel musí používat kompatibilní mobilní telefon, hardware, software, nebo jiná zařízení, a zajistit, aby byly v provozuschopném stavu a vhodné pro služby Mobistos. Tazoki nezaručuje, že služby Mobistos splňují požadavky koncového uživatele, ani že stahování, příjem a / nebo prohlížení služeb Mobistos neobsahuje výpadky nebo chyby.
9.2 Koncový uživatel bere na vědomí, že mobilní telekomunikační služby, jako jsou služby Mobistos, podléhají schopnosti navázat a / nebo udržovat spojení, a že kvalita připojení nemusí být na každém místě a v každém čase stejná nebo dostatečná, a že Mobistos služby mohou být negativně ovlivněny nebo dočasně nedostupné z důvodu poruchy způsobené fyzikálními faktory (tunely, hory, budovy atd.), nebo změnami či údržbou sítě operátora.
9.3 Pokud účastníci nebudou schopni kdykoli nepřetržitě využívat služby Mobistos, nevzniká v žádném případě jakýkoli nárok na snížení poplatků za služby Mobistos, ani nárok na vrácení již zaplacené platby.
9.4 Jakoukoli objednávku nebo stažení služeb Mobistos činí koncový uživatel na vlastní nebezpečí a je si vědom toho, že Tazoki za žádných okolností nenese odpovědnost za jakékoli vzniklé škody, včetně zavirování, ztráty dat nebo poškození hardwaru koncového uživatele, softwaru získaného přístupem k webovým stránkám nebo využíváním služeb Mobistos nebo stahování služeb Mobistos, včetně hardwaru a softwaru potřebného k připojení ke službám Mobistos. Koncový uživatel zodpovídá za přijetí nezbytných opatření na zabránění možným škodám tohoto druhu.
9.5 V případě, že Tazoki bude z jakéhokoli důvodu odpovědná za náhradu jakýchkoli přímých nebo následných škod koncovému uživateli, pak tato náhrada za údajné škody v žádném případě nepřesáhne hodnotu služeb Mobistos placených koncovým uživatelem.
9.6 Obsah webových stránek byl sestaven s největší pečlivostí. Tazoki však neposkytuje žádné záruky týkající se charakteru, přesnosti nebo obsahu těchto informací. Tazoki nenese odpovědnost za případné chyby, opomenutí, nepřesnosti, nedorozumění, zpoždění nebo nečitelnost objednávek, nebo oznámení na základě používání internetu, nebo platných informačních zdrojů.
9.7 Koncový uživatel nesmí firmě Tazoki posílat zprávy zavirované, nezákonné, škodlivé, výhružné, vulgární, hanlivé, trýznivé, poškozující soukromí jiných osob, či jiným způsobem nevhodné, jinak odškodní Tazoki za jakékoliv škody přímé nebo následné, způsobené zasíláním těchto zpráv.

Článek 10 – Zpracování dat
10.1 Tazoki shromažďuje a zpracovává za účelem poskytnutí služeb Mobistos koncovému uživateli (např.: shromažďuje, ukládá, prohlíží, poskytuje třetím stranám, organizuje a propojuje) některé osobní a provozní údaje účastníků
10.2 Tazoki zpracovává data koncových uživatelů pouze tak, jak je popsáno v prohlášení o ochraně soukromí, které lze číst nebo stáhnout z webových stránek. Tazoki zpracovává data koncových uživatelů vždy v plném souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu soukromí. Jako globální společnost, Tazoki a její dceřiné společností stále více překračují hranice jedné země.
10.3 Tazoki si vyhrazuje právo používat mobilní telefon a e-mailovou adresu koncových uživatelů k propagačním účelům.

Článek 11 – Právní závaznost
11.1 1 Používání služeb Mobistos, dohody a webové stránky podléhají právním předpisům země, ve které kampaň probíhá. Pokud firma Tazoki nebude schopná vykonávat nebo vymáhat žádná práva ani ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevzdává se tím těchto práv ani ustanovení. Pokud bude některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek podle příslušné jurisdikce uznáno jako neplatné, strany přesto souhlasí s tím, že soud by měl usilovat o to, aby toto ustanovení nabylo účinku v maximálním rozsahu povoleném zákonem. Ostatní ustanovení všeobecných obchodníchpodmínek zůstávají v plné platnosti.
11.2 Jakékoli a všechny spory se budou řešit u příslušného soudu v zemi, ve které se kampaň koná.

Článek 12 – Závěrečná ustanovení
12.1 Tyto obchodní podmínky jsou přístupné k nahlédnutí na Tazoki, a bezplatná kopie bude poskytnuta na požádání.
12.2 Tazoki si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky občas měnit. Změny budou oznámeny účastníkům vyvěšením na webových stránkách Tazoki. Změna provedená tímto způsobem se považuje za přijatou, pokud odběratelé i nadále používají, nebo stahují služby Mobistos po uvedenou dobu ode dne, kdy byla provedena.
12.3 Tazoki si vyhrazuje právo nahradit libovolnou položku jinou položkou podobné hodnoty bez předchozího upozornění.
12.4 Tazoki má sídlo v Singapore, kde je zapsána u Obchodní komory pod číslem 201113412G. Veškerou korespondenci týkající se služeb Mobistos, nebo těchto Všeobecných obchodních podmínek posílejte, prosím, na Tazoki na 77 Robinson Road #16-00 Robinson 77 Singapore
, nebo na e-mail [email protected] nebo můžete zavolat 0844444484.